Katalóg HÔRKA
Veľká vianočná súťaž 2.12.2019-4.1.2020

Hrajte o nákupné poukážky v celkovej hodnote 100€ na každej predajni Hôrka

Pravidlá súťaže „ Veľká Vianočná súťaž“

1. Účel súťaže, organizátor súťaže, účastníci

 1.1 Názov súťaže je „Hôrka – Veľká Vianočná súťaž“. Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora predaja produktov vyhlasovateľa súťaže Hôrka, s.r.o. so sídlom Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 36 314 196, IČ DPH: SK2020177621 (ďalej aj ako „organizátor súťaže“). 

1.2 Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky. 

1.3 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov.

 

2. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž s názvom „Hôrka – Veľká Vianočná súťaž“ bude prebiehať v termíne od 1.12.2019 do 4.1.2020

 

3. Pravidlá súťaže

3.1 Do súťaže sa možno zapojiť nákupom tovaru vo firemných predajniach Hôrka, s.r.o. v minimálnej hodnote 15 € a vhodením vyplneného súťažného letáku do urny na predajni v čase trvania súťaže ( najneskôr 4.1.2020 ). 

3.2 Do súťaže budú zaradení všetci prihlásení, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v týchto pravidlách.

3.3 Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viac krát.

3.4 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže:

a) účastníka, ktorý riadne nevyplnil súťažný leták,

b) účastníka, ktorý nesplnil pravidlá súťaže,

c) účastníka, ktorý je zamestnancom a rodinným príslušníkom zamestnanca Hôrka, s.r.o..

O tom, či súťažné letáky vyhovujú podmienkam súťaže rozhoduje organizátor.

 

4. Výhercovia  a výhry

Výhercovia v súťaži budú určení žrebovaním. Spomedzi všetkých zaslaných odpovedí, ktoré splnia vyššie uvedené podmienky budú vyžrebovaní 4 súťažiaci, ktorí vyhrajú nákup v predajniach Hôrka, s.r.o. v hodnote 40 €, 30 €, 20 € a  „Cena útechy“ v hodnote 10 €. Podmienky platia pre každú firemnú predajňu Hôrka, s.r.o..

 

5. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výher 

Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a boli určení za víťazov, stávajú sa platným výhercom cien uvedených v bode 4. 

Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania výhry e-mailom, alebo telefonátom.

 

6. Odovzdanie výhier

Na každého výhercu súťaže pripadá jedna výhra. Výhercovia si budú môcť prebrať výherné nákupné poukážky vo firemných prevádzkach Hôrka, kde sa zapojili do súťaže a vyhrali. Poukážky v hodnote 40,– € 30,– €, 20,– €, alebo 10,– € bude možné použiť v predajni Hôrka na jednorazový nákup výrobkov Hôrka. Doba platnosti poukážky bude vyznačená na jednotlivých poukážkach.

Ak sa usporiadateľovi nepodarí podľa dostupných údajov kontaktovať výhercu, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká uplynutím troch mesiacov od vyžrebovania výhercov.  

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov neležiacich na strane usporiadateľa, kedy výherca nesplní podmienky, prepadajú v prospech usporiadateľa. Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 

Výhry prijaté na základe tejto súťaže podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. §-u 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. §-u 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov. Daň z výhry bude s poukazom na ust. §-u 43 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. vyberaná zrážkou. 

 

7. Účasť v súťaži, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s pravidlami sú­ťaže

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže. 

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov a bezplatným použitím akýmkoľvek spôsobom počas trvania súťaže, ako aj po jej ukončení na čas nevyhnutne potrebný, výlučne však pre marketingové a reklamné aktivity prevádzkovateľa/or­ganizátora.

Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so zverejnením výhercov súťaže na prevádzkach ako aj na internetovej stránke www.horka.sk.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679, z 27.apríla 2016 o ochrane fyzický osôb pri spracúvaní osobných údajov. ( ďalej len GDPR ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov svojim podpisom dáva súťažiteľ výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi /organizátorovi súťaže.

Súťažiteľ dáva svojim podpisom súhlas za účelom zasielania obchodných ponúk a informácií poštou, emailom, alebo cez sociálne siete v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt.

 

Súťažiteľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Prevádzkovateľ/or­ganizátor vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s nariadením        (EÚ) 2019/679 Európskeho parlamentu a Rady, o ochrane osobných údajov, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Zamestnanci prevádzkovateľa/or­ganizátora, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.

 

8. Osobitné ustanovenia 

8.1 Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať.

Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

8.2. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania; organizátor je oprávnený tiež spotrebiteľskú súťaž v odôvodnených prípadoch predčasne ukončiť. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania alebo jej predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t. j. na internetovej stránke organizátora: www.horka.sk. ;

9. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže. 

V Trenčianskej Teplej dňa 29.11.2019 

 

Štefan Hôrka

Majiteľ spoločnosti HÔRKA, s.r.o.

 

Pridané: